117 photos

White-tailed Kites - food exchange (1 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (1 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (2 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (2 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (3 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (3 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (4 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (4 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (5 of 6)

White-tailed Kites - food exchange (5 of 6)

White-tailed Kite with prey (6 of 6)

White-tailed Kite with prey (6 of 6)

White-tailed Kites mating

White-tailed Kites mating

White-tailed Kite searching for prey

White-tailed Kite searching for prey

White-tailed Kite

White-tailed Kite

White-tailed Kites in action

White-tailed Kites in action

White-tailed Kite takes off

White-tailed Kite takes off

White-tailed Kite takes off

White-tailed Kite takes off

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kite - juvenile

White-tailed Kites -- food exchange

White-tailed Kites -- food exchange

White-tailed Kites -- food exchange

White-tailed Kites -- food exchange

White-tailed Kite

White-tailed Kite

White-tailed Kite

White-tailed Kite